SFLGDoel van het lectoraat Sportwetenschap is het verzamelen, ontwikkelen en delen van kennis over sport, bewegen en gezondheid door middel van het in gang zetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Bij dit onderzoek zijn studenten, docenten, andere kennisinstanties, (o.a. universiteiten) bedrijven en natuurlijk de sportwereld in de meest brede zin van het woord betrokken. Het onderzoek zal plaatsvinden in zogenaamde KennisWerkPlaatsen (KWP’s). Daarin werken docenten, studenten, onderzoekers en beroepsbeoefenaren samen met als gemeenschappelijk doel het vergaren, ontwikkelen en delen van kennis op een specifiek inhoudelijk thema in het domein van sport, bewegen en gezondheid.

Het lectoraat Sportwetenschap staat onder leiding van dr. Johan de Jong en dr. Remo Mombarg. Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan op vier thema’s:

1. Training, coaching en presteren
Logo-kwp-optimaliserenDeze kenniswerkplaats richt zich op het verbeteren van sportprestaties. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de preventie van gezondheidsproblemen, zoals blessures, ziektes en overtraindheid. Uitgangspunt is dat zowel fysieke als psychosociale factoren belangrijk zijn. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen, monitoren en evalueren van (trainings)programma’s voor talenten en (top)sporters. De ontwikkelde kennis is relevant voor (talent)coaches, trainers, sport performance managers en (para)medici. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het UMCG, RuG, ICT, gezondheidsstudies en verschillende bedrijven.

2. Bewegingsonderwijs en motorisch leren
Logo-kwp-bewegingsonderwijsIn deze kenniswerkplaats houdt men zich bezig met het verbeteren van meervoudige bewegingsbekwaamheid en sportdeelname van kinderen. Bijvoorbeeld welke invloed de leerkracht heeft op het leerproces. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier deze beweeginterventies effect hebben op cognitie en gedrag. Hierbij wordt samen gewerkt met lectoraten binnen de Hanzehogeschool (CARES), bewegingswetenschappen, (ortho)pedagogiek, gemeente Groningen, Mulier Instituut, Huis voor de Sport, scholen, sportverenigingen, NISB, Trimbos etc.

3. Stimuleren van sport en bewegen
Logo-kwp-stimulerenDeze kenniswerkplaats houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van sport- en bewegingsstimulering. Op dit moment lopen er projecten op het gebied van gedragsverandering, counseling, sportbeleid, combinatiefunctionarissen, en leefstijl interventies voor chronisch zieken. Een substantieel deel van de opdrachten vindt plaats in opdracht van en/of in samenwerking met het werkveld. Denk hierbij aan gemeenten, provinciale sportraden, NISB, JOGG Nederland, fitnesscentra, maar ook diverse internationale partners.

4. Sportbeleid en ondernemerschap
Logo-kwp-sportbeleidIn deze kenniswerkplaats staat kennisontwikkeling en valorisatie op het gebied van sportbeleid, ondernemerschap in de sport en de effecten van sportevenementen centraal. De ontwikkelde kennis is van belang voor SGM-studenten, -alumni, sportbeleidsmakers en -bestuurders, ondernemers in de sport en sportbeleidsadviseurs. Er wordt onderzoek gedaan naar het vergroten van maatschappelijke en economische waarde van sportevenementen, effectiviteit van lokaal sportbeleid en nieuwe businessmodellen in de sport.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.hanze.nl/lectoraatsportwetenschap

Klik hier voor nieuws vanuit de opleiding Sport, Gezondheid & Management.

SportsFieldLab Groningen
Het SportsFieldLab Groningen (SFLG) is de onderzoeks- en onderwijsfaciliteit van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen. Het is het eerste sportsfieldlab in Nederland dat onderdeel uitmaakt van een kennisinstituut. Hierdoor biedt het SFLG een unieke samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk van sport en bewegen. Het SFLG bestaat uit moderne test- en analysefaciliteiten in diverse sportzalen, zoals krachtplaten in de vloer, een mobiel bewegingsanalysesysteem, draadloze EMG-apparatuur, hartfrequentieregistratieapparatuur en gesynchroniseerde wand- en plafondcamera’s. Hiermee worden (top)sporters in hun natuurlijke sportomgeving geobserveerd en geanalyseerd. Door directe feedback kan de sporter met zijn of haar trainer werken aan verbetering van de sportprestaties.

Zowel duur- als teamsporters kunnen terecht bij het SFGL, op amateur– en topsportniveau. Het SFLG biedt verschillende testmogelijkheden, onderverdeeld in 3 categorieën:

1. Bewegingsanalyse
– Prestatie-ontwikkeling – Vergelijking voor en na het seizoen
– Analyse sprong- en landingstechnieken
– Monitoring belasting en – Vergelijking voor en na een sportblessure of operatie

2. Fysiologische analyse
– Functionele krachtanalyse met een krachtplaat
– VO2-max test
– Wingate test

3. Wedstrijd-/trainingsanalyse
– Het classificeren van spelersgedrag en teamgedrag
– Positieregistraties: afstanden, snelheid, versnellingen en richtingsveranderingen van spelers
– Gebruik van beelden of analyses als feedback naar individuen en teams

Meer informatie over het SportsFieldLab Groningen.