SISP

De Sportkundige is een professional die wordt opgeleid voor een breed en dynamisch domein waarbinnen zij een breed scala aan functies kunnen uitvoeren. In de eerste 2,5 jaar van de opleiding Sportkunde aan de Hanzehogeschool Groningen ontwikkelen de studenten een breed scala aan competenties om interdisciplinair in het veld van sport en bewegen te kunnen werken. In de laatste anderhalf jaar specialiseren studenten zich binnen de thema’s actieve en gezonde leefstijl; training en coachingsociaal-maatschappelijke waarde van sport; en sport, business en ondernemerschap

Om het werkveld te kunnen bedienen en onze studenten een richting te bieden onderscheiden wij drie verschillende type professionals binnen het beroepsdomein sport, gezondheid en bewegen:

1. Beweeg- en leefstijladviseur
De beweeg- en leefstijladviseur is een sportkundige die binnen het domein van sport en bewegen de focus legt op de gezondheidswaarde van sport en bewegen. Sport en bewegen is niet alleen leuk om te doen of om naar te kijken, het heeft ook veel en verschillende positieve effecten op ons welbevinden en gezondheid. Voldoende en passende lichaamsbeweging is onderdeel van een gezonde leefwijze, gaat overgewicht tegen en draagt bij aan een betere fitheid. Regelmatig sportief bewegen draagt o.a. bij aan gezonder ouder worden en speelt een rol in het voorkomen van diverse chronische aandoeningen (o.a. hart- en vaatziekten). Daarnaast heeft sport een sociale functie en draagt bewegen bij aan het geestelijk welbevinden.

Het is dus van belang dat de samenleving wordt gestimuleerd tot een actieve leefstijl en dat er concrete maatregelen worden genomen die jong en oud aansporen om in beweging te komen en een bij hen passende vorm van sport en bewegen, blijvend onderdeel te laten uitmaken van hun leefstijl. Om dit te bereiken beschik je als beweeg- en leefstijladviseur over kennis en kunde van effectieve gedragsinterventies, zodat klanten tot duurzame gedragsveranderingen komen die bij hen passen. Je bent bij uitstek de persoon die de individuele klant of groepen van klanten kan informeren, stimuleren en begeleiden om deze actieve leefstijl te ontwikkelen en te behouden.

2. Sportbeleidsadviseur of -manager
De sportbeleidsadviseur of -manager in sport, gezondheid en bewegen is de spin in het web binnen het domein van sport en bewegen. Als manager breng je mensen en/of middelen bij elkaar om zo effectief en efficiënt mogelijk een gewenst doel te (laten) bereiken. Sport en bewegen is niet alleen een doel op zich, maar heeft ook een veelvoud aan maatschappelijke waarden.

Je bepaalt als beleidsadviseur de strategie van de organisatie ten aanzien van sport, bewegen en gezondheid, rekening houdende met de eigenheid van de sportpraktijk en de maatschappelijke waarde die sport en bewegen hebben. Je speelt een faciliterende, ondersteunende, stimulerende, leidende, bestuurlijke, coördinerende en organiserende rol. Alle touwtjes in handen hebben en het overzicht houden.

Ontwikkelen, coördineren en organiseren zitten de sportbeleidsmanager in het bloed. Dit gebeurt uiteraard op basis van een heldere visie en een concreet (project)plan dat tot uitvoering wordt gebracht. Je bent dus niet alleen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden, maar je maakt en implementeert ook gericht beleid rondom sport en bewegen en bent in staat overheden en organisaties op dit gebied te managen en te adviseren.

3. Sportondernemer
De sportondernemer is de SGM-professional die binnen het domein van sport en bewegen een eigen onderneming leidt, of binnen een bestaande organisatie ondernemend gedrag vertoont en een hoge mate van verantwoordelijkheid heeft. Je neemt veel initiatief, bent constant op zoek naar nieuwe marktkansen en gaat de strijd aan met de concurrentie op de markt van sport, bewegen en vrije tijd.

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Door nieuwe technologieën (b.v. social media) veranderen behoeften van consumenten en ontstaan er nieuwe technieken en processen waarmee je onderneming nog effectiever en efficiënter georganiseerd kan worden. Je bent genoodzaakt hier voortdurend op in te spelen en dat vraagt om flexibiliteit in denken en doen. Daarom moet je goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen en een eigen toekomstvisie hebben. Op basis daarvan levert jouw onderneming een bijdrage aan zowel de participatie- en entertainmentfunctie van sport en bewegen.

Jouw onderneming verschaft een specifiek aanbod met een specifieke belevingswaarde waar je klanten bijvoorbeeld tegen betaling aan kunnen deelnemen, naar kunnen kijken en zich mee kunnen identificeren. Hoewel je als sportondernemer dit doet om inkomsten te genereren verwachten wij van onze studenten een sterk ethisch kader van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Dit betekent ook dat je waar mogelijk graag je maatschappelijke bijdrage koppelt aan je bedrijfsactiviteiten.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.hanze.nl/sportstudies

Klik hier voor nieuws vanuit de opleiding Sportkunde.